Ugrás a fő tartalomra

6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.


+36 62 554 560

Széchenyi 2020

Projektek


GINOP-5.2.4-19

GINOP-5.2.4-19
Új gyakornoki program programban részt vevő, gyakornokokat fogadó szervezetek számára

Magyarország Kormányának felhívása a gyakorlati oktatáshoz szükséges feltételek megteremtéséhez, a munkáltatók, elsősorban a KKV-k részére a gyakornokok alkalmazásával és betanításával járó többletköltségek (pl. gyakornokok bére, vállalati gyakornoki kapcsolattartók díjazása, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosítása) kompenzálásával.

A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg, melynek lényege, hogy minden 25 év alatti fiatal az iskolai tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kapjon. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése. A 25 év alatti szakképzett fiatalokat kilenc hónapon keresztül gyakornokként alkalmazza a vállalkozás, és ezen idő alatt az ehhez kapcsolódó vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységet is el kell látnia.

A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje
3 hónap.

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül. Lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy (1 fő) foglalkoztatására. A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is, melynek költségei átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében kerülnek elszámolásra. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi jellegű ráfordításainak 40%-a.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 milliárd forint.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 2,5 millió forint, maximum 22,176 millió forint lehet. Egyszeri elszámolás esetén előleg igénylésére nincs lehetőség, utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, de legfeljebb 5,544 millió Ft lehet. A támogatás mértéke: 100%.

A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.

A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.

A projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2020. április 30-ig szükséges tervezni.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2021. július 31-ig. A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 18 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.

A projekt fizikai megvalósítása időtartamának ki kell terjednie a gyakornok továbbfoglalkoztatásának időtartamára.

Területi korlátozás: A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet. A Közép-magyarországi régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra között lehetséges.

Elszámolható költségek:

Bér jellegű költségek:

 • A gyakornok bérköltsége: A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
 • Munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége).
 • A munkáltatót terhelő adók és járulékok.
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása: a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.

A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások (gyakornok + szakmai megvalósításban résztvevő személy esetén) kifizetésére kizárólag átutalással kerülhet sor.

A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek: 

A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség:

a személyi jellegű költségek 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
 • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:
 1. a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
 2. b) Eszközbeszerzés költségei;
 3. c) Immateriális javak beszerzésének költsége;
 4. d) Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához.

támogatást igénylők (pályázók) köre

Azon vállalkozások, akik a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek megfelelnek az alábbiaknak:

 • A vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt.
 • A vállalkozás legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik.
 • Az előző üzleti évben a saját tőke nem volt negatív és nem csökkent a törzstőke a jogszabályban előírt legkisebb mérték alá.
 • A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt és a mérlegfőösszeget.
 • A vállalkozás ellen nincs folyamatban NAV végrehajtási eljárás.
 • A beadott pályázat az értékelési szempontok alapján minimum 40 pontot ér el.
 • A támogatást igénylő a pályázathoz mellékelte a területileg illetékes szakképzési centrum igazolását a megtörtént kapcsolatfelvételről.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 • szövetkezetek (12- szövetkezet)

A gyakornokkal szemben támasztott követelmények:

 • 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában.
 • Az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítése van, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket, vagyis nem felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítésű.
 • A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem tanul, és nem is dolgozik.
 • Nincs felsőfokú végzettsége, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettsége.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőzően a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban.
 • A fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)

A gyakornoki a foglalkoztatásból kizáró okok:

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
 • A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának. A regisztrációt dokumentáló, a Járási Hivatal által kiállított Igazolást be kell benyújtania a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem részeként.
 • A támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje
  3 hónap.
 • A gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg.
 • A projekt fizikai megvalósítása időtartamának ki kell terjednie a gyakornok továbbfoglalkoztatásának időtartamára.
 • Csak olyan gyakornok után nyújtható támogatás a Felhívásban leírt vis major eseteket kivéve, akinek a munkaviszonya a támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatás teljes ideje alatt (9 hónap) fennáll.
 • Egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható.
 • A záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a vállalkozásnak a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva (3. sz. szakmai melléklete szerinti ’Nyilatkozat statisztikai létszámról’ benyújtásával).
  A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Támogató a támogatói okiratot visszavonhatja, elállhat.

3. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:

A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen. A tagi jogviszony nem minősül munkaviszonynak, így nem fogadható el.
 • 1-2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 3-4 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati gyakornoki kapcsolattartó, 5-6 gyakornok esetében legfeljebb három vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása előrehaladási naplóban.
 • Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt, kivéve, ha ugyanazon vállalkozás jelen felhívás és a GINOP-5.2.4-16 jelű felhívás keretében több, egymástól időben elkülönülő pályázat keretében részesül támogatásban és a kapcsolattartó személy megfelel a jelen felhívásban foglalt valamennyi feltételnek.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot - során személyesen együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez. Az együttműködés keretében adatot kell szolgáltatni az illetékes szakképző centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.
 • A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé. A szakképzési centrum felé legkésőbb a foglalkoztatás megkezdését követő 3. hónap végéig, valamint a támogatott foglalkoztatási időszak lezárultát követő hónap végéig szükséges benyújtani, míg a támogató felé a záró kifizetés igénylésekor szükséges az előrehaladási naplót benyújtani. Amennyiben a gyakornok megváltozott munkaképességű, és munkába járását, munkavégzését segítő személy támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása.

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor, továbbá vállalja, hogy minden munkanapon legalább 10.00 és 14.00 között a projekt megvalósítási helyszínén legalább 1 fő nyilatkozattételre feljogosított olyan személy tartózkodik, aki a projekt szakmai előrehaladásáról tájékoztatást tud adni.

A Felhívás teljes szövege a https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-19-j-gyakornoki-program-1 oldalon olvasható.KIMIKK
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Szegedi Szakképzési Centrum

   6725 Szeged, Kálvária sugárút 84-86.

  • Telefon: +36 62 554 560

   E-mail: info@szakkepzesszeged.hu

   OM azonosító: 203052

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000134 | B/2020/002829


  2024Szegedi Szakképzési Centrum